מה ההבדל בין הוצאות הפעלה ללא הפעלה?

לא כל העלויות של העסק נוגעות לניהול העסק עצמו. הוצאות אלה, כגון צוות ופרסום, מכונות הוצאות תפעול. לעסקים יש גם הוצאות שאינן תפעוליות ואולי גם חלק מההכנסות שאינן תפעוליות, כגון העלות וההכנסות האפשריות הנובעות מתביעה משפטית. כשמכינים דוח רווח והפסד לעסק, נוהג חשבונאי טוב להבחין בין הוצאות תפעול ללא הוצאות תפעול ולפרט אותן בנפרד.

עֵצָה

הוצאות תפעול הן כל העלויות שאתה מביא להבאת מוצר או שירות לשוק. הוצאות שאינן תפעוליות הן עלויות שאינן קשורות לפעילות עסקית רגילה, עלויות מעבר כזה או תשלום הלוואה.

מהן הוצאות תפעול?

הוצאות תפעול הן העלויות שהעסק נושא במסגרת הפעילות העסקית הרגילה שלו, לא כולל עלות הסחורה שנמכרה. הנה כמה דוגמאות:

  • הוצאות ניהוליות
  • ציוד משרדי
  • משכורות לאנשי הנהלה
  • עמלות, שיווק ופרסום
  • השכרה ושירותים.

עלויות שירותים מתמחים מסוימים, כגון העסקת יועצים או רואי חשבון, נחשבות גם להוצאות תפעול.

מהן הוצאות שאינן תפעוליות?

חלק מההוצאות העסקיות נגרמות מסיבות שאינן כרוכות בפעילות עסקית רגילה. לדוגמא, עלויות העברת העסק שלך אינן נופלות מפעילות עסקית מרכזית ויירשמו כהוצאה שאינה תפעולית. דוגמא נוספת להוצאה שאינה תפעולית היא ריבית על כסף שאול.

הוצאות שאינן תפעוליות כוללות גם עלויות חד פעמיות או חריגות. ההוצאות הנדרשות לארגון מחדש של עסק כתוצאה מפשיטת רגל, או לתשלום הוצאות עקב תביעה, הן דוגמאות נפוצות להוצאות שאינן תפעוליות. חיובים על התיישנות ציוד או המרת מטבע הם גם הוצאות שאינן תפעוליות.

הוצאות מדווחות בדוח רווח והפסד

הוצאות תפעול ולא תפעוליות מפורטות בסעיפים שונים בדוח רווח והפסד של המשרד. בראש דוח רווח והפסד, עלות הסחורה שנמכרה מופחתת מההכנסות כדי למצוא את הרווח הגולמי. הוצאות התפעול רשומות בהמשך ומופחתות מהרווח הגולמי. הסכום שנותר לאחר הפחתת כל הוצאות התפעול נקרא הכנסה תפעולית.

החלק הבא מפרט הכנסות והוצאות שאינן תפעוליות. הכנסות שאינן תפעוליות כגון ריבית שהרווחת מתווספות להכנסות התפעוליות והוצאות שאינן תפעוליות מופחתות. הנתון הסופי, המכונה לעתים קרובות השורה התחתונה, הוא הרווח הנקי של העסק.

משמעות ההוצאות

יתכן לחלוטין שחברה תנהל פעולות תקינות ועדיין תצטרך להוצאות חריגות שלא צפויות לחזור עליהן. הוצאות חד פעמיות אלה עשויות להסוות ביצועים טובים ביסודם. כשאתה מפריד בין הוצאות תפעול לא-תפעוליות בדוח רווח והפסד, זה מאפשר למנהלים ומשקיעים להעריך טוב יותר את הביצועים בפועל של עסק. ארגון דוח רווח והפסד בדרך זו מאפשר לך גם לפקח על הוצאות שאינן תפעוליות ולוודא כי כל הבעיות שהם מייצגים, כגון תשלומי ריבית גבוהים עבור כספים שאולים, יובאו לידיעת ההנהלה.